هر روز تلاش میکنم بهتر از روز قبل باشم، نه فقط درحد حرف، بلکه در عمل.
 
 
 

دلنوشته ها